Vi sinh
Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân
Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân; Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân (Quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008, cho phép sản xuất và kinh doanh)
Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1198 theo Quyết định số 45879/QĐ-SHTT, ngày 5/8/2014
Chế phẩm VSV chức năng cho ngô
Chế phẩm do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất
Chế phẩm vi sinh vật Compost Maker
Theo Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất