Cơ sở dữ liệu KHCN
Chế phẩm vi sinh vật Compost Maker
Theo Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất
Phân bón lá A2, A4, Amin, RQ, CQ
Được sản xuất theo Thông tư số 86/2011/TT-BNN, ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Phân hữu cơ - khoáng CP 2
Sản xuất theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Bảo tàng đất Việt Nam
Bảo tàng đất trưng bày 64 mẫu đất nguyên khối của các loại đất chính của Việt Nam kèm theo đó là các thông tin về bản đồ, sơ đồ vị trí, kết quả phân tích đất. Bảo tàng còn trưng bày 28 mẫu khoáng vật các loại trên toàn quốc.
1 2 3