Trước 2005
Tên đề tài / dự án: Xây dựng bổ sung hệ phân loại đất Việt Nam áp dụng cho lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Quang Đức
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2004-2006
Tải về: Liên hệ
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị