Từ 2005 đến 2010
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu tuyển chọn thực vật, vi sinh vật có khả năng hấp thu, chuyển hóa kim loại nặng để xử lý đất nông nghiệp bị ô nhiễm
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Như Kiểu
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Thu thập, nghiên cứu và đánh giá một số thực vật bản địa, vi sinh vật có khả năng hấp thụ, chuyển hoá kim loại năng để từ đó tuyển chọn thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng cao nhất phục vụ công tác cải tạo vùng đất bị ô nhiễm.
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2008-2010
Tải về: Liên hệ
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị