Từ 2005 đến 2010
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Huy Hiền
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Tạo ra chế phẩm vi sinh vật và công nghệ xử lý có hiệu quả phế thải chăn nuôi cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô tập trung.
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2006-2010
Tải về: Liên hệ
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị