Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho cây cao su vùng Tây Bắc từ than bùn và phế phụ phẩm nông nghiệp
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Như Kiểu
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Xây dựng được quy trình sản xuất và ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng, đặc chủng có chất lượng cao cho cây cao su tại Tây Bắc
Kết quả: Xuất sắc
Năm thực hiện: 2010-2012
Tải về: Liên hệ