Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè an toàn tại tỉnh Yên Bái.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thanh Thủy
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Phục tráng một số giống chè bằng công nghệ sinh học đang trồng tại Yên Bái. Nghiên cứu 2 sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh chuyên dụng cho thâm canh và phòng chống bệnh chè đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Kết quả:
Năm thực hiện: 2011-2014
Tải về: Liên hệ