Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi khả năng canh tác cà phê trên diện tích sau thanh lý ở Đăk Lăk
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Quang Đức
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: - Xác định được các nguyên nhân gây ra tình trạng không có khả năng trồng mới cà phê trên diện tích đất sau thanh lý. - Xây dựng được quy trình kỹ thuật để phục hồi khả năng canh tác cà phê trên diện tích đất sau thanh lý.
Kết quả:
Năm thực hiện: 2010-2014
Tải về: Liên hệ