Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu phát triển các giải pháp sinh học nhằm cải tạo đất bạc màu
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Tạo được các chế phẩm sinh học có chất lượng tốt và xây dựng qui trình ứng dụng hiệu quả nhằm nâng cao độ phì của đất; tăng khả năng giữ nước, độ ẩm ở vùng đất trồng cây lâm nghiệp (Bạch đàn, …), đất trống đồi trọc và đất có nguy cơ sa mạc hóa
Kết quả:
Năm thực hiện: 2009-2012
Tải về: Liên hệ