Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu xác định nhu cầu và hiệu quả sử dụng phân bón đa lượng cho cây lúa ở đồng bằng sông Hồng
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ga
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: + Xác định số lượng NPK cho 3 nhóm giống lúa chính (lúa lai, lúa thuần và lúa đặc sản) trên 3 loại đất chính vùng đồng bằng sông Hồng. + Xác định hiệu quả kinh tế sử dụng phân bón NPK đối với 2 nhóm giống lúa chính.
Kết quả:
Năm thực hiện: 2009-2011
Tải về: Liên hệ