Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp để trồng cao su trên đất rừng khộp ở Tây Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Công Tư
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Nâng cao hiệu quả canh tác cao su trên đất rừng khộp, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2010-2012
Tải về: Liên hệ