Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ - khoáng chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu địa phương tại Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Kỳ Sơn
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ - khoáng chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu địa phương cho một số cây trồng chính (chè, lúa, ngô và rau) nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để giảm giá chi phí và tăng hiệu quả sản xuất cho người dân tỉnh Thái Nguyên.
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2009-2011
Tải về: Liên hệ