Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh đa yếu tố cho một số cây trồng chính tại tỉnh Hà Giang
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Như Kiểu
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Xây dựng được quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa yếu tố có bổ sung một số chủng vi sinh vật có lợi và các chất đa, trung, vi lượng, đất hiếm và quy trình sử dụng có hiệu quả cho sản xuất ngô, đậu tương tại tỉnh Hà Giang
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2009-2012
Tải về: Liên hệ