Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng cho một số loại cây trồng trong nhà lưới theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Kỳ Sơn
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Đạt
Năm thực hiện: 2006-2008
Tải về: Liên hệ