Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài / dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng ươm giống cây công nghiệp, cây ăn quả theo hướng công nghiệp.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Kỳ Sơn
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2007-2008
Tải về: Liên hệ