Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của độ phì nhiêu đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ
Đơn vị: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nội dung: Xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ (KHCN) khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Kết quả:
Năm thực hiện: 2011-2014
Tải về: Liên hệ