Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Tiến
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam.
Kết quả:
Năm thực hiện: 2011-2014
Tải về: Liên hệ