Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu thực trạng đất phèn và đất mặn ở ĐBSCL và ĐBSH sau 30 năm khai thác sử dụng.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Quang Đức
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: - Đánh giá thực trạng đất mặn và đất phèn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. - Đánh giá diễn biến và xu thế biến động của đất mặn và đất phèn qua 30 năm khai thác sử dụng. - Đánh giá các cơ cấu sử dụng đất trên đất mặn và đất phèn. Từ đó đề xuất các mô hình sử dụng đất có hiệu quả.
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2006-2010
Tải về: Liên hệ