Từ 2010 đến 2015
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng hợp lý đất xám bạc màu ở miền Bắc Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Quang Đức
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung: Đánh giá được thực trạng số lượng, chất lượng và xác định được giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý đất xám bạc màu ở miền Bắc nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân góp phần đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường
Kết quả:
Năm thực hiện: 2010-2013
Tải về: Liên hệ