Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu sử dụng phân bón trung - vi lượng để nâng cao năng suất và phẩm chất của một số loại nông sản có giá trị hàng hóa cao ở Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Chiến
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Đạt
Năm thực hiện: 2005-2007
Tải về: Liên hệ