Từ 2005 đến 2010
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu quy trình canh tác hướng tới năng suất kinh tế tối đa đối với một số cây trồng chính (lúa, ngô).
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Vinh
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2006
Tải về: Liên hệ
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị