Từ 2005 đến 2010
Tên đề tài / dự án: Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng nông sản và cải thiện độ phì nhiêu của đất.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Tâm
Đơn vị: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nội dung:
Kết quả: Khá
Năm thực hiện: 2006-2008
Tải về: Liên hệ