Bộ môn kinh tế Sử dụng đất
BỘ MÔN KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN BÓN
Division of Economics for Fertilizer and Land use 
(Tel: 04.37522599/37523648; Email: nguyenvanga@vnn.vn)
I. THÀNH LẬP: theo quyết định Số 148 QĐ/TN-TCHC, ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.

II. CHỨC NĂNG: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững và có hiệu quả về đất, phân bón, nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất, phân bón.

III. TỔ CHỨC CÁN BỘ: 11 cán bộ, trong đó 6 Thạc Sỹ

IV. THÀNH TỰU:
1. Nghiên cứu hiện trạng kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tiếp thu tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp của đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc.
2. Nghiên cứu phân bón chức năng, chuyên dùng cho cây trồng và phương pháp sử dụng thích hợp, đã tạo được:
- 2 loại phân sinh học SH và SHC, nguyên liệu chính là vỏ cà phê, than bùn và phế thải từ chế biến thuỷ sản.
- 5 phân bón chức năng: đậu quả (CNĐQ), tăng năng suất và chất lượng chè (CNC), cà phê chè (CNCPC), tăng năng suất giảm NO3 cho rau ăn lá, tăng hoa lưỡng tính/tổng số hoa điều (CNĐ).
- Nghiên cứu tạo chế được 3 bộ chế phẩm dinh dưỡng, trồng và quản lý dinh d¬ỡng cho cây cà chua, cây hoa đồng tiền, cây cải xanh trồng trên hệ thống thuỷ canh hoàn lưu.
3. Nghiên cứu trồng, quản lý dinh dưỡng cho phong lan, địa lan trên hệ thống thủy canh hoàn lưu.
4. Nghiên cứu tác động của các loại vermiculite đến việc cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.
5. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng mía đường huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.
6. Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thuốc Lào Tiên Lãng, nho Ninh Thuận, hạt dẻ Trùng Khánh.