Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
DEPT. OF SCIENTIFIC MANAGEMENT & INTERNATIONAL COOPERATION

Tel: (04) 38389501/37523238; Fax: (04) 37523238; 
E-mail: khkh.tnnh@gmail.com; nisf@vnn.vn

Lãnh đạo và các cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế qua các thời kỳ


1. CHỨC NĂNG: 

Tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý thống nhất lĩnh vực khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong toàn Viện. 

2. NHIỆM VỤ:

• Xây dựng chiến lược, chương trình dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, năm năm và dài hạn về lĩnh vực đất, phân bón, môi trường đất, môi trường nông nghiệp, nông thôn. 
• Triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo phân cấp quản lý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Phối hợp với VAAS kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
• Tổ chức các hội nghị của Hội đồng Khoa học, hội nghị khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo khoa học.
• Tổng hợp kế hoạch Hợp tác quốc tế và đầu mối quản lý chương trình dự án Hợp tác quốc tế.
• Tổng hợp kế hoạch và tư vấn quản lý thiết bị, thông tin, xuất bản, triển lãm, thư viện. 
• Tổng hợp báo cáo về khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các lĩnh vực liên quan.

3. DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

• 01 PGS.TS
• 04 Thạc sỹ
• 03 Cử nhân