Phòng Phân tích Trung tâm
PHÒNG PHÂN TÍCH TRUNG TÂM
(Phòng Kiểm định chất lượng phân bón)
Central Analytical Laboratory
ĐT: 04.38385636; 
DĐ: 0936552788 / 01648399365; E-mail: doduyphai@gmail.com
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
• Phòng phân tích Trung tâm được thành lập theo QĐ số 122/1998-QĐBNN- TCCB.
• Phòng Kiểm định chất lượng phân bón: được thành lập theo QĐ số 13/2000-QĐ/BNN-KHCN, ngày 18/12/2000

2. TỔ CHỨC CÁN BỘ:
01 Tiến sỹ
04 Thạc sỹ
01 Cử nhân

3. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:
Chức năng:
- Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân tích đất, phân bón, nước, cây trồng thích hợp trong nghiên cứu Nông nghiệp
Nhiệm vụ:
- Tiêu chuẩn hoá các phương pháp phân tích
- Kiểm định chất lượng phân bón
- Kiểm định chất lượng đất, nước và cây trồng
- Tư vấn đào tạo các kỹ năng thực hành phân tích
- Tiếp cận các tiến bộ phân tích và đảm nhiệm phân tích chất lượng cao
Dịch vụ phân tích mẫu đất, nước, phân bón, cây trồng và các loại mẫu khác
4. THÀNH TỰU:
Đã biên soạn mới và soát xét được:
- 15 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân tích đất: 
10 TCN 367- đến 381-99.
- 9 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong cây trồng: 
10 TCN 449- đến 457-2001.
- 36 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân bón:
10 TCN 301- đến 308-97
10 TCN 360- đến 366-99
10 TCN 304- đến 366-2004
10 TCN 301- đến 303-; 305-; 657- đến 660-2005
10 TCN 361-; 363-; 810- đến 813-2006
 
Description: http://i291.photobucket.com/albums/ll315/minhsfi/pttt2.jpg