Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

BỘ MÔN PHÁT SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT
Division of Soil Genesis and Classification 
Tel: 04.37520209/38362381; Fax: 04.38389924; Email: mynhihao@gmail.com

Tập thể Bộ môn năm 2014

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
- Từ 1973 - 1979: Bộ môn Địa lý Thổ nhưỡng
- Từ 1979 - 1998: Bộ môn Phát sinh học đất
- Từ 1998 - 2005: Phòng Nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất
- Từ 2005: Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ: 

CHỨC NĂNG: Là đơn vị nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phát sinh học, phân loại và xây dựng bản đồ đất.
NHIỆM VỤ:
+ Nghiên cứu quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các loại đất; các quá trình thổ nhưỡng chủ đạo trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam. 
+ Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật về điều tra, phân loại đất, đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai.
+ Nghiên cứu xây dựng các loại bản đồ về đất.
+ Xây dựng trung tâm thông tin và tư liệu đất Việt Nam.
+ Đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.
+ Hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

3. THÀNH TỰU CHÍNH:
- Tham gia điều tra, biên tập bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 (Giải thưởng Nhà nước năm 1990; Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000), bản đồ đất Miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1/500.000
- Tham gia Chương trình Atlas Quốc gia xây dựng Bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1/2.000.000 (Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005)
- Tham gia Chương trình điều tra Tây Nguyên I và II; đánh giá mức độ thích hợp của đất Tây Nguyên cho các cây: cà phê, chè, cao su và dâu tằm
- Điều tra cơ bản và cải tạo đất Đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình thâm canh lúa Đồng bằng sông Cửu Long
- Xây dựng hệ phân loại đất Việt Nam áp dụng cho việc lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn
- Xây dựng Trung tâm Thông tin Tư liệu Đất Việt Nam 
- NC quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo phương pháp phân tích hệ thống áp dụng cho địa bàn cấp huyện 
- Quy hoạch sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững cho các tỉnh Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Giang, Điện Biên
- Đánh giá xây dựng bản đồ đất và phân vùng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cho một số huyện, tỉnh của CHDCND Lào 
- Xác lập Chỉ dẫn Địa lý cho cây trồng đặc sản: Bưởi Đoan Hùng; Cam Vinh; Vải Lục Ngạn; Quế Văn Yên; Cói Nga Sơn; Xoài Yên Châu; Tiêu Quảng Trị; Sâm Ngọc Linh 
- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về vi hình thái và khoáng sét cho: đất cát biển, đất xám, đất phù sa, đất mặn, đất phèn, đất feralít đỏ vàng 
- Nghiên cứu quy trình xây dựng bản đồ sử dụng phân bón đạt hiệu quả cao quy mô cấp huyện

4. THÀNH TÍCH: 
- 01 Huân chương Lao động Hangj Nhì của Nhà nước Lào (2012)
- 01 Huân chương Lao động Hạng Ba (2006)
- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003) 
- 04 Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT (2002, 2003, 2004, 2007) 
- 03 Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT (2004, 2005, 2009) 
- 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Yên Bái (2002) 
- 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam (2002) 
- 01 Bằng khen của Huyện Nambak, Tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào (2002) 
- 01 Giấy khen của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2008)