Bộ môn Sử dụng đất
BỘ MÔN SỬ DỤNG ĐẤT
Division of Land Use research
Tel: 04.38385635/38385632; Fax: 04.38389924
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
- Từ 1977-2004: Bộ môn Cải tạo đất
- Từ 2004-2006: Phòng nghiên cứu Sử dụng đất
- Từ 2006 – đến nay: Bộ môn Sử dụng đất
2. TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Trưởng bộ môn: 01 
Phó bộ môn: 02
Viên chức: 13
Trình độ: Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 07; Kỹ sư: 04
3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
Chức năng: 
• Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất.
Nhiệm vụ:
• Nghiên cứu và dự báo diễn biến các đặc tính lý, hoá cơ bản và độ phì nhiêu đất để đề xuất chiến lược sử dụng đất hợp lý, bền vững.
• Nghiên cứu giải pháp phục hồi, ổn định và nâng cao độ phì nhiêu đất, để hướng tới sử dụng, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên đất và nước.
• Nghiên cứu chuyển giao quy trình công nghệ quản lý, sử dụng đất cho sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.
• Tư vấn, đào tạo cán bộ chuyên môn về lĩnh vực độ phì nhiêu và sử dụng đất.
• Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của Pháp luật.
4.THÀNH TỰU CHÍNH
Thời kỳ trước năm 1999
- NC độc độ trong đất và biện pháp cải tạo đất phèn, mặn phía Bắc
- NC cải tạo đất feralít đỏ vàng thoái hóa và đất bazan thoái hóa (Tây Nguyên)
- NC kỹ thuật thâm canh cây công nghiệp và cây ăn quả
- NC đánh giá chất lượng đất và mức độ thích hợp cho cà phê, cam, dâu tằm, lúa ở Tây Nguyên, Nghệ An, Hòa Bình….
- NC tính chất vật lý đất - nước của đất trồng chè, dâu tằm, cà phê, cao su
Thời kỳ 2000 đến nay
- NC công nghệ chống xói mòn, bảo vệ đất dốc
- Quản lý cải tạo, quản lý dinh dưỡng, quản lý tổng hợp cây trồng trên các vùng sinh thái 
- NC cải tạo đất cát biển vùng bán khô hạn Nam Trung Bộ
- NC đánh giá chất lượng đất và đánh giá mức độ thích hợp cho cà phê, cam, lúa, ngô, cây dược liệu
- NC tác động của phế thải làng nghề, khu công nghiệp và thành phố đến môi trường đất nông nghiệp
- NC tái sử dụng nước thải cho hệ thống cây trồng có lúa ở phía Bắc
5. HỢP TÁC QUỐC TẾ:
Description: http://i291.photobucket.com/albums/ll315/minhsfi/Picture3-1.jpg