Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường phía Nam

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÍA NAM
Research Center for 
Southern Soils, Fertilizers & Environment 
Số 12 đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 
Tel: 08.39143675; Fax: 08.38291775; Email: csf@hcm.vnn.vn

Tập thể  cán bộ Trung tâm năm 2014

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
- Từ năm 1989-2006: Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao kỹ thuật Đất - Phân (QĐ số 299 NN-TCCB/QĐ ngày 18-07-1989).
- Từ năm 2006: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam (QĐ số 524/QĐ/KHNN-TCCB ngày 15-06-2006).

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đội ngũ cán bộ viên chức:
01 Tiến sỹ
03 Thạc sỹ 
06 Kỹ sư
02 KTV

3. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
1. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá độ phì nhiêu và tài nguyên đất, xây dựng các loại bản đồ về đất và kế hoạch sử dụng đất cho vùng Nam Bộ.
2. Nghiên cứu nâng cao hiệu qủa sử dụng các loại phân bón, chất cải tạo đất và hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó có đất đai vùng Nam Bộ.
3. Sản xuất, thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng phân bón và chế phẩm nông hóa.
4. Nghiên cứu môi trường đất vùng Nam Bộ, phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng, dự báo diễn biến môi trường đất phục vụ cho việc xây dựng chủ trương chính sách, đề xuất các phương án và giải pháp sử lý.
5. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đất, phân bón và môi trường đất.
6. Đào tạo, tư vấn và hợp tác nghiên cứu ứng dụng với các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực đất, phân bón và môi trường đất.
7. Quan trắc môi trường đất vùng Nam Bộ.
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

4. THÀNH TỰU CHÍNH 
Thời kỳ 1989-2005: Thực hiện 09 chương trình, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ; 02 chương trình hợp tác quốc tế và 11 chương trình, đề tài với các địa phương. Khảo nghiệm 200 loại phân bón và các chế phẩm mới phục vụ nông nghiệp.
Thời kỳ 2005 đến nay: Thực hiện 02 đề tài cấp Bộ; 08 chương trình, đề tài với các địa phương. Khảo nghiệm 800 loại phân bón và các chế phẩm mới phục vụ nông nghiệp.

5. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
- Huân chương lao động Hạng III (2003)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1997)
- Giải thưởng "Bông lúa vàng" (1991).
- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2006, 2009)
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (1996; 1998)
- Danh hiệu “Sao vàng Đồng Nai” của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2008)
- Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT (2009)