Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Bi-parental mapping and genome-wide ass ociation studies for grain quality traits in winter wheat under contrasting soil moisture conditions.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Đào Quốc Hưng
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2015
Người hướng dẫn: Patrick F. Byme, Mark A. Brick, Scott D. Haley, Courtney E. Jahn
Văn bản đính kèm: Liên hệ