Thông Tin Chi Tiết
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát thông tin, khảo sát thực địa, lấy mẫu thổ nhưỡng, mẫu nông hoá tại thị xã Chí Linh.

Các cán bộ của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã phổ biến cho các cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thị xã Chí Linh về nội dung Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hoá phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương.

Tập huấn điều tra khảo sát lấy mẫu đất cho cán bộ địa phương.

Kết quả của việc nghiên cứu sẽ xác định được hiện trạng về số lượng, chất lượng đất sản xuất nông nghiệp và đánh giá mức độ thích hợp đất đai phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp.


Tập huấn điều tra lấy mẫu đất thực đị

Từ đó, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và bản đồ nông hóa, xác định được thực trạng và tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương; xác định mức độ thích hợp đất đai của các cây trồng chính trong tỉnh dựa trên tiềm năng và các yếu tố hạn chế của đất đai và đề xuất được hướng sử dụng, khai thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương trên cơ sở bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý và sử dụng phân bón hiệu quả phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thâm canh hiệu quả.

Bài: Trần Hùng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương), Ảnh: Viện TNNH