DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

listnews1.gif

Tên: TS. Nguyễn Xuân Lai
Chức vụ: Viện Trưởng
Điện thoại: (04) 3838 8957
Email: ngxulai@gmail.com
listnews1.gif

Tên: TS. Nguyễn Quang Hải
Chức vụ: Phó viện trưởng
Điện thoại: (04) 38388958
Email: nqhai72nisf@yahoo.com
listnews1.gif

Tên: TS. Trần Minh Tiến
Chức vụ: Phó viện trưởng
Điện thoại: (04) 3838 5035
Email: tranminhtien74@yahoo.com