BỘ MÔN NGHIÊN CỨU

Phòng Phân tích Trung tâm

Chức năng: nghiên cứu các phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng. Kiểm nghiệm chất lượng đất, nước, phân bón và nông sản
Xem tiếp icon_next.gif

Bộ môn Kinh tế sử dụng đất và phân bón

Chức năng: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững và có hiệu quả về đất, phân bón, cây trồng, nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất, phân bón.
Xem tiếp icon_next.gif

Bộ môn Vi sinh vật

Chức năng: Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Xem tiếp icon_next.gif

Bộ môn Sử dụng đất

Chức năng: Nghiên cứu khoa học, công nghệ về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất
Xem tiếp icon_next.gif

Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

Chức năng: Nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực phát sinh học đất, phân loại đất và xây dựng các loại bản đồ về đất
Xem tiếp icon_next.gif