Sách

Trang chủ

Chi tiết

Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây mít (Artocarpus heterophyllus Lam)

Hà Nội

2019

NXB Nông nghiệp

Phạm Hung Cương (cb), Nguyễn Thị Ngọc Huệ

145x202

Tiếng Việt

200