Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất

Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1198 theo Quyết định số 45879/QĐ-SHTT, ngày 5/8/2014) Thành phần: Chứa vi sinh vật có khả năng cố định nitơ (Azotobacter chroococcum/Bradyrhizobium japonicum

phân giải phốt phát khó tan (Bacillus megaterium), hòa tan kali (Paenibacillus castaneae) và sinh chất giữ ẩm polysaccarit (Lipomyces starkeyi). Mật độ vi sinh vật hữu ích mỗi loại đạt ≥ 1,5x108 CFU/gram. Tác dụng: Cung cấp dinh dưỡng, cải tạo độ phì của đất; cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; tăng khả năng giữ ẩm đất; tăng năng suất cây trồng.