Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân

Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân; Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân (Quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008, cho phép sản xuất và kinh doanh)

Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân; Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân (Quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008, cho phép sản xuất và kinh doanh)
Sản phẩm được sử dụng cho cây lúa và các cây trồng cạn. Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; tiết kiệm 20% phân urê, lân và tăng năng suất cây trồng 15-20%.
Sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ sản xuất cho các công ty như: Công ty Vật tư nông nghiệp, công ty Nông nghiệp Hữu cơ, công ty TNHH Hữu cơ, công ty Thương mại & hoá sinh Thiên Sinh.


Thành phần:
* Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân:
VSV cố định nitơ: 1x108 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x108 CFU/g.
* Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân:
Hàm lượng hữu cơ: 15% ; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1
VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g.

concord matratzen concordia hannover concordia versicherung
sitagliptin phosphate msds go sitagliptin phosphate msds
amoxilan amoxiclav amoxilan 1000
diprosone psoriasis darkwoodsdojo.com diprosone et grossesse