Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất (Thái Bình)

07-08-2017 Lượt xem: 9
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 211 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất
Thuộc hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc dự án: “Nâng cao hiệu quả sản xuất Lúa và Ngô tại tỉnh Thái Bình thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng đất”

Căn cứ Quyết định số: 86/QĐ-TNNH-KH ngày 07/08/2017 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất, Thuộc hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc dự án: “Nâng cao hiệu quả sản xuất Lúa và Ngô tại tỉnh Thái Bình thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng đất”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị vật tư KHKT An Đạt Phát    
Địa chỉ: Phòng 713, CT6, chung cư TM Bemes, Hà Đông, Hà Nội
 - Giá trúng thầu: 138.363.400 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm đồng)
 - Nguồn vốn: Tổng Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA)
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng hóa chất vật tư thiết bị Bảo Kim - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng hóa chất thiết bị vật tư KHKT và dụng cụ thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, NV.
 
        VIỆN TRƯỞNG
 
       (đã ký)
 
        Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu