ĐỊNH HƯỚNG

1) Nghiên cứu qui luật phát sinh, phát triển và hệ thống phân loại đất cơ bản cho cả nước, cấp vùng, cấp tỉnh và hệ thống phân loại đất chi tiết cho các nhóm đất chính của cả nước.


2) Bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, nhất là các loại đất có vấn đề.


3) Nghiên cứu chất và lượng độ phì nhiêu của các loại đất chính để xác định cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng các loại đất trên một đơn vị diện tích theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.


4) Nghiên cứu đất, phân bón và vi sinh vật thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


5) Nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, các loại phân bón mới để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón không chỉ về khía cạnh kinh tế mà phải theo hướng bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.


6) Nghiên cứu kinh tế sử dụng đất và phân bón.


7) Cập nhật và dự bảo nhu cầu phân bón quốc gia và theo vùng sinh thái, cho cây trồng và mùa vụ cụ thể

8) Nghiên cứu vi sinh vật đất và phân bón phục vụ cho công tác chọn tạo các chủng vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón mới, các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón.


9) Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo về kỹ thuật phải phù hợp với trình độ lao động và khả năng đầu tư; còn về hiệu quả phải đảm bảo có sức cạnh tranh cao theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để nghiên cứu đề xuất các phương án sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả cao, phối hợp với nghiên cứu công nghệ tưới tiết kiệm và công nghệ giữ ẩm.