ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC VIỆN

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

02-08-2019 02:15:00 19
Chức năng: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật vùng Nam Bộ.
Xem tiếp icon_next.gif

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên

02-08-2019 02:14:00 11
Chức năng: nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Xem tiếp icon_next.gif

Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung Du

02-08-2019 02:12:00 11
Chức năng: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật vùng Trung du phía Bắc.
Xem tiếp icon_next.gif

Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng

02-08-2019 02:11:00 13
Chức năng: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về lĩnh vực phân bón và Dinh dưỡng cây trồng trên phạm vi toàn quốc.
Xem tiếp icon_next.gif