THÀNH TỰU - TIỀM LỰC

Thành tựu và tiềm lực

30-07-2019 02:11:00 16
Nhờ những đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, tập thể và cá nhân của Viện trong 45 năm qua đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 cho công trình "Điều tra - Phân loại - Lập bản đồ đất Việt Nam" cho tập thể các nhà khoa học, trong đó có cán bộ khoa học của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.
Xem tiếp icon_next.gif