Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 40

22-05-2020 Lượt xem: 545
Ký hiệu phẫu diện: VN 40
    Địa điểm: Đồi nhà ông Phạm Công Mầu, Thôn Thọ Liên,  Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
    Tọa độ: Vĩ độ: 20° 02' 00'' B   Kinh độ: 105° 22' 00' 'Đ
Độ  cao: Tương đối:   50 m (ASL)      Tuyệt đối:
Độ dốc:  0° - 3°         Hướng dốc:   
Hiện trạng thảm thực vật: Mía phát triển tốt
Chế độ canh tác: Cây công nghiệp                         
Tên đất:    
- Việt Nam: Đất nâu đỏ trên Poocphyrit
- FAO-UNESCO: Rhodic  Ferralsols
- USDA (Soil Taxonomy) Eutrudox
Ngày lấy mẫu: 19 - 10 - 1999
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường,  Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên   
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; Khô: 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; nhiều rễ cỏ nhỏ; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.
Bs1
30 - 70
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; Khô: 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; còn ít rễ cây nhỏ; chuyển lớp từ từ.
Bs2
70 - 120
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; chuyển lớp từ từ.
Bs3
120 - 160
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; 2,5YR 5/8); sét; ẩm hơn tầng trên; tơi xốp.

Bản đồ: