Các đơn vị

Trang chủ

Văn phòng Viện

Giới thiệu

VĂN PHÒNG VIỆN
DEPT. OF PERSONNEL AND ADMINISTRATION

Tel: 0913023922; Fax: 024 38389924; 
E-mail: phongtchc.tnnh@gmail.com


CHỨC NĂNG

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, tài chính, kế toán và xây dựng cơ bản. 

NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tuyển dụng viên chức.

2. Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; quản lý công tác xây dựng cơ bản, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, mua sắm trang thiết bị văn phòng.

3. Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

4. Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc xây dựng, ban hành và kiểm tra đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế của Viện theo quy định của Pháp luật.

5. Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện phân công

 

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số: 14 cán bộ viên chức và 04 hợp đồng lao động.

Trong đó có 03 thạc sỹ; 01 kỹ sư; 04 cử nhân, 06 khác và 04 hợp đồng lao động.

Lịch sử

Năm 1969 Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị được thành lập theo Quyết định số 13 NN/QĐ của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Năm 1972 Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị đổi tên thành Phòng Tổ chức Hành chính, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 2019 Văn phòng Viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính Kế toán 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Viện hiện nay được ban hành theo Quyết định Số: 300/QĐ-TNNH-TCHC Quy định chức năng, nhiêm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Thành tựu

01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 917/QĐ-BNN-TCCB, ngày 06 tháng 5 năm 2011.

Nhân sự

ThS. Bùi Hữu Đông
Tên: ThS. Bùi Hữu Đông
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Email: dongsfri@gmail.com
Ths. Lê Ngọc Huệ
Tên: Ths. Lê Ngọc Huệ
Chức vụ: Phó chánh Văn phòng - Kế toán trưởng
Email: lengochue1177@gmail.com
ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Tên: ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
Email: vuhonghanhsfi@gmail.com
CN. Phí Thị Tố Oanh
Tên: CN. Phí Thị Tố Oanh
Chức vụ: Kế toán
Email: phioanh1974@gmail.com
CN. Nghiêm Thu Hiền
Tên: CN. Nghiêm Thu Hiền
Chức vụ: Văn thư
Email: phongtchc.tnnh@gmail.com
Nguyễn Thị Thảo
Tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Tạp vụ
Email: th280276@gmail.com
Nguyễn Thanh Huyền
Tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Kế toán viên
Email: nguyenthanhhuyen88ht@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Linh
Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chức vụ: Kế toán viên
Email: linhlinhhnguyen223@gmail.com
Vũ Đình Bắc
Tên: Vũ Đình Bắc
Chức vụ: Lái xe
Lê Quang Hòa
Tên: Lê Quang Hòa
Chức vụ: Lái xe
Email: quanghoale76@gmail.com
Lê Minh Hà
Tên: Lê Minh Hà
Chức vụ: Bảo vệ
Email: lehaiha1970@gmail.com
Trịnh Thị Quý
Tên: Trịnh Thị Quý
Chức vụ: Tạp vụ
Tạ Thị Ngọc Hà
Tên: Tạ Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Kế toán viên
Nguyễn Văn Khang
Tên: Nguyễn Văn Khang
Chức vụ: Nhân viên