Sách

Trang chủ

Chi tiết

Tài nguyên đất nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam và vấn đề sử dụng

Sách thư viện

NXB Nông nghiệp

2016

NXB Nông nghiệp

Trần Minh Tiến (chủ biên), Lương Đức Toàn, Trần Thị Minh Thu, Hoàng Trọng Quý, Nguyễn Văn Đạo, Lê Như Kiểu, Hồ Quang Đức, Nguyễn Văn Bộ

16x24

Tiếng Việt

144