Sách

Trang chủ

Chi tiết

Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp - Hiệu quả và bền vững

Sách thư viện

Hà Nội

2022

Đại học Quốc gia Hà Nội

TS.Phạm Thu Hằng, ThS.Nguyễn Viết Hiệp, TS.Hà Việt Sơn

14,5x20,5 cm

Tiếng Việt

357