Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

CSDL đề tài dự án Bộ môn Nông hóa

CSDL đề tài dự án (2015-2020) Bộ môn Nông hóa

 

TT Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Năm bắt đầu  Năm kết thúc
1 Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng với vùng đất lúa kém hiệu quả tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên. Lã Tuấn Anh 2016 2018
2 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Sông Bôi” cho sản phẩm chè của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Lã Tuấn Anh 2020 2021
3 Nghiên cứu biện pháp quản lý dinh dưỡng phù hợp góp phần phát triển bền vững và hiệu quả sản xuất rau tại Thái Nguyên. Nguyễn Đức Dũng 2017 2019
4 Ảnh hưởng của kali tới sinh trưởng và năng suất và chất lượng cam ở VN. Nguyễn Duy Phương 2014 2017
5 Nghiên cứu phát triển các sáng kiến kỹ thuật thích hợp trong các hệ thống canh tác tổng hợp để nhân rộng vùng Tây Bắc hiện nay. Nguyễn Duy Phương 2015 2016
6 Ảnh hưởng của phân polysulphat đến chất lượng cây thức ăn gia súc/cỏ cho việc phát triển bò sữa tại Việt Nam. Nguyễn Duy Phương 2016 2017
7 Nguyên cứu ảnh hưởng của phân POLY đến năng suất chất lượng chè Shan Tuyết tại Việt Nam. Nguyễn Duy Phương 2017 2018
8 Đánh giá ảnh hưởng của phân POLY4 đến sinh trưởng và năng suất ngô trên các vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau tại Việt Nam. Nguyễn Duy Phương 2018 2018
9 Đánh giá ảnh hưởng của phân POLY4 đến sinh trưởng và năng suất cây lúa ở các tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam. Nguyễn Duy Phương 2019 2020
10 Kali và quản lý cân đối dinh dưỡng cho Hồ tiêu ở Việt Nam.  Nguyễn Duy Phương  2014 2017
11 Nghiên cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng cao sử dụng qua hệ thống tưới tiết kiệm cho một số cây trồng cạn. Nguyễn Quang Hải 2016 2019
12 Tạo lập, quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Xạ đen Hòa Bình” cho sản phẩm Xạ đen của tỉnh Hòa Bình. Nguyễn Thị Huế 2020 2021
13 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu Quán Đế” dùng cho sản phẩm rượu của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Thị Thu Hoài 2013 2015
14 Nghiên cứu chuyển giao quy trình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulose tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại Tỉnh Hòa Bình. Trần Thị Huế 2015 2016
15 Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bí ngồi nhập nội có năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên. Trần Thị Huế 2015 2016
16 Nghiên cứu đánh giá chất lượng đất tại các cánh đồng tập trung phục vụ việc quy hoạch và phát triển lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trần Thị Huế 2019 2021
17 Nghiên cứu phát triển rau hữu cơ chất lượng cao tại huyện Lương Sơn góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình. Trần Thị Huế 2019 2020