Thông Báo

Trang chủ

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung

30-08-2022 Lượt xem: 202

Thông báo và tài liệu đính kèm chi tiết được download tại link sau:

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo:

https://drive.google.com/file/d/1wRRZYTWFheuDJAqhYZAxAGqoodzqov8N/view?usp=sharing

 

Các tài liệu tham khảo về môn thi Kiến thức chung:

https://drive.google.com/file/d/1-2PnzDzhvth77fZed4kKRnm2Ihq3Hbdu/view?usp=sharing