Văn bản

Trang chủ

Chi tiết

Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

263/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025