Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Chế phẩm vi sinh vật Compost Maker

Theo Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất

- Chế phẩm được sử dụng để xử lý nguyên liệu giàu hợp chất các bon:  Than bùn, phế thải sinh hoạt hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, thân lá cây, lõi ngô, ...), phế phụ phẩm công nghiệp chế biến (vỏ cà phê, vỏ quả, ...), phế thải chăn nuôi, v.v ... thành nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ. Chế phẩm chứa vi sinh vật phân giải xenlulo, phân giải protein và khử mùi. Mật độ vi sinh vật hữu ích đạt 108 CFU/g.

- Số lượng SX/năm: 1 tấn

- Tổng giá trị/năm: Sản phẩm không kinh doanh, chỉ sản xuất phục vụ thử nghiệm đánh giá hiệu quả chế phẩm thuộc đề tài cấp Nhà nước.

- Địa chỉ chuyển giao:

- Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quang Huy; Công ty TNHH Công nghệ Sông Dinh – Ninh Thuận, Viện Dân tộc: Sử dụng cho đánh giá thử nghiệm
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bến Tre: Chuyển giao thuộc chương trình nông thôn miền núi.