Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Chế phẩm vi sinh vật Compost Maker

Theo Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất

Chế phẩm được sử dụng để xử lý nguyên liệu giàu hợp chất các bon: Than bùn, phế thải sinh hoạt hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, thân lá cây, lõi ngô, ...), phế phụ phẩm công nghiệp chế biến (vỏ cà phê, vỏ quả, ...), phế thải chăn nuôi, v.v ... thành nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ. Chế phẩm chứa vi sinh vật phân giải xenlulo, phân giải protein và khử mùi. Mật độ vi sinh vật hữu ích đạt 108 CFU/g. Chế phẩm được ứng dụng rộng rãi và chuyển giao cho các đơn vị như: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT Nghệ An, Trung tâm ứng dụng KHKT Đắklăk, Công ty TNHH một thành viên Thịnh Nông.