Văn bản

Trang chủ

Văn bản

Số, ký hiệu văn bản Tên Tải xuống
84/2019/NĐ-CP Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
QCVN 01-189 : 2019/BNNPTNT Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón Tải xuống
Biểu mẫu đề tài theo QĐ 36/BNN Biểu mẫu quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải xuống
25/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải xuống
19/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 Tải xuống
14/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tải xuống
TT 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Tải xuống
Số: 11/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Tải xuống
Số: 1671/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
Số: 1747/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” Tải xuống