Văn bản

Trang chủ

Văn bản

Số, ký hiệu văn bản Tên Tải xuống
TT 03/2023/TT-BTC Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ tài chính về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tải xuống
263/QĐ-TTg Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải xuống
Quyết định 2226/QĐ-BNN-KH Quyết định 2226/QĐ-BNN-KH năm 2021 phê duyệt đề án “Phát triển nông nghiệp một số tỉnh phía Tây vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Thông tư 84/2021/TT-BTC Thông tư 84/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Quyết định 3963/QĐ-BNN-TT Quyết định 3963/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021
Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
Quyết định 1689/QĐ-TTg Quyết định 1689/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Tải xuống
Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN Ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2020
Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 Tải xuống