Lịch sử hình thành và phát triển

Trang chủ

Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, được thành lập ngày 09 tháng 02 năm 1968 theo Nghị định số 24/CP, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký, trong đó chức năng nhiệm vụ của Viện được quy định là: Xây dựng phương hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật về thổ nhưỡng nông hóa, nghiên cứu và thực nghiệm những đề tài về thổ nhưỡng (phân tích, đánh giá đất, bồi dưỡng, cải tạo, sử dụng đất…) và nông hóa (các loại phân bón và phương tiện hóa học; tham gia với Vụ Quản lý Ruộng đất và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trong việc cung cấp tài liệu để làm quy hoạch và kế hoạch nông nghiệp dài hạn.

Căn cứ vào Nghị định 24/CP, Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 13NN/QĐ ngày 06 tháng 03 năm 1969, do Thứ trưởng Nguyễn Chương ký,về việc tách Ban Đất - Phân thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam để thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Địa điểm của Viện tại Chèm, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội.

Ngày 9 tháng 5 năm 2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN, do Bộ trưởng Cao Đức Phát ký, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Theo đó Viện Thổ nhưỡng Nông hoá là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đất; phân bón, vi sinh vật và môi trường nông nghiệp trên phạm vi cả nước.