Giới thiệu

Trang chủ

Giới thiệu chung

listnews2.gif

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

SOILS AND FERTILIZERS INSTITUTE (SFI)

 

CHỨC NĂNG

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp VN (VAAS), có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đất, phân bón và vi sinh vật trên phạm vi cả nước.

NHIỆM VỤ

1. Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực đất, phân bón, vi sinh vật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học cơ bản có định hướng và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:

a) Nghiên cứu phát sinh học, phân loại và xây dựng bản đồ đất;

b) Nghiên cứu vật lý, hoá học, sinh học và độ phì nhiêu của đất;

c) Nghiên cứu kinh tế sử dụng đất và phân bón; quản lý sử dụng đất;

d) Nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các loại phân bón, các chế phẩm nông hoá;

e) Thu thập, lưu giữ, nghiên cứu đánh giá và khai thác tài nguyên vi sinh vật đất;

f) Nghiên cứu xây dựng và tiêu chuẩn hoá phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng.

3. Thực hiện khảo, kiểm nghiệm phân bón và các chế phẩm cải tạo đất.

4. Thực hiện khuyến nông, khuyến lâm về phân bón và sử dụng đất.

5. Tham gia quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đất, phân bón, vi sinh vật.

7. Tư vấn, dịch vụ, chuyển giao kết quả nghiên cứu KHCN về đất, phân bón, vi sinh vật. Liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước.

8. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao.

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Viện đến tháng 3/2023 gồm 146 người; trong đó: 20 Tiến sỹ (trong đó có 02 Phó Giáo sư); 73 Thạc sỹ, 30 kỹ sư và cử nhân, 07 trình độ khác

 

Cơ cấu tổ chức và Nhân sự

Cơ cấu tổ chức
Nhân sự
TS. Nguyễn Quang Hải

Tên: TS. Nguyễn Quang Hải
Chức vụ: Phó viện trưởng
Số điện thoại: (024) 38388958
Email: nqhaisfri@gmail.com
PGS. TS. Trần Minh Tiến

Tên: PGS. TS. Trần Minh Tiến
Chức vụ: Viện trưởng
Số điện thoại: (024) 3838 5035
Email: tientm.sfri@mard.gov.vn; tranminhtien74@yahoo.com
Lý lịch khoa học: Xem
TS. Trần Thị Minh Thu

Tên: TS. Trần Thị Minh Thu
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: (024) 38362379
Email: tranminhthu126@gmail.com